ข้อมูลภาษาไทย

http://youtu.be/aghV5u98Ziohttp://youtu.be/aghV5u98Zio

สถานที่ประชุมเอเอสำหรับสั่งพิมพ์

เรื่องราวของเรา

Young People's Videos

 
 

 

การบันทึกการแปลหนังสือขนาดใหญ่

01 AA Big Book - Introduction บทนํา
02 AA Big Book - The Doctors Opinion วามคิดเห็นของแพทย
03 AA Big Book - Bill's Story เรื่องราวของบิล 
04 AA Big Book - There is a Solution ยังมีทางออกอยู
05 AA Big Book - More About Alcoholism เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคติดสุรา
06 AA Big Book - We Agnostics พวกเราผูที่ไมเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
07 AA Big Book - How It Works จะทําใหสําเร็จไดอยางไร 
08 AA Big Book - Into Action เริ่มลงมือทํา 
09 AA Big Book - Working With Others ใหความชวยเหลือผูอื่น https://youtu.be/0Q-9Ghq3bxc
10 AA Big Book - To Wives สําหรับผูเปนภรรยา https://youtu.be/heMpQCZTuEI
11 AA Big Book - The Family Afterwards สภาวะในครอบครัว https://youtu.be/nYOY4vrwt5s
12 AA Big Book - To Employers สําหรับผูวาจาง https://youtu.be/KR3TrkZ6QyA
13 AA Big Book - A Vision For You ภาพแหงอนาคต https://youtu.be/Hr8yBmi5hNw
14 AA Big Book - Doctor Bob’s Nightmare ฝนรายของดรบอบ https://youtu.be/daVjGNhVQyo
15 AA Big Book - One game lost a life... หนึ่งเกมสสูญชีวิตหนึ่งแกวสิ้นวิญญาณ https://youtu.be/fHVf8EcZq3o
16 AA Big Book - The best things happen unexpectedly บางครั้งสิ่งดีๆก็มาจากที่ซึ่งคุณคาดไมถึง https://youtu.be/jZof56j2py8
17 AA Big Book - Backs up against the wall จนหลังชนฝา https://youtu.be/iSm6VT-lvmc
18 AA Big Book - A new way of life วิถีชีวิตแบบใหมhttps://youtu.be/xnPFOZ-x2c8
19 AA Big Book - Keep coming back! กลับมาใหมอีกนะ https://youtu.be/5jsxDnphH-E
20 AA Big Book - The woman who can follow... ผูหญิงที่ทําในสิ่งที่อยากทําไดเพราะ 12 สเต็ป https://youtu.be/aVQfbZDwamA
21 AA Big Book - Almost crazy แทบเปนบาไปเลย https://youtu.be/gk3pfRr2uKQ
22 AA Big Book - Happiness comes when... ความสุขก็เกิดพรอมกับการไมมีแกวแรกเชนกัน https://youtu.be/nfOpXzRxXVM
23 AA Big Book - The A.A. Tradition ธรรมเนียมของเอ.เอ. https://youtu.be/mbyFV7eVBNU
24 AA Big Book - Spiritual Experience ประสบการณทางจิตวิญญาณ https://youtu.be/BewkZg5AqBY
25 AA Big Book - The Medical View On A.A. ความคิดเห็นทางการแพทยเกี่ยวกับเอ.เอ. https://youtu.be/tfeZIMU4drY
26 AA Big Book - The Lasker Award รางวัล "ลาสเคอรอะวอรด" https://youtu.be/KjDcncmG6ZE
27 AA Big Book - The Religious View on A.A. ความคิดเห็นทางศาสนาเกี่ยวกับ เอ.เอ. https://youtu.be/YyGnX-2ksc8
28 AA Big Book - How to Get in Touch With A.A. จะติดตอกับเอ.เอ. ไดอางไร https://youtu.be/9Tnr7QxS8cw