Pattaya Skaw Beach Group

สถานที่: 
Satree Pattana Center
519/56 Pattaya Second Road Soi 9 Soi Skaw Beach or Soi Prompunt
Pattaya
วันที่ประชุม: 
จันทร์
เวลาเริ่มประชุม: 
1700 น
ชนิดของการประชุม: 
ผู้บรรยาย
เปิด / ปิด: 
ปิด
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ: 
08 4563 1671, 08 7994 6224, 08 7171 9641
ภาษา: 
English

All Meetings at this Location

วันของสัปดาห์ เวลาเริ่มต้น ประเภทการประชุม เปิด / ปิด ภาษา
อาทิตย์ 1600 น 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ ปิด ภาษาฟินแลนด์
อาทิตย์ 1930 น สิ่งที่บิลเข้าใจ ปิด ภาษาอังกฤษ
จันทร์ 1700 น ผู้บรรยาย ปิด ภาษาอังกฤษ
อังคาร 1700 น ขนบธรรมเนียมประเพณี ปิด ภาษาอังกฤษ
อังคาร 1900 น 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ ปิด ภาษาฟินแลนด์
พุธ 1200 น หัวข้ออภิปราย ปิด ภาษาอังกฤษ
พุธ 1930 น 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ ปิด ภาษาอังกฤษ
พฤหัสบดี 1200 น หัวข้ออภิปราย ปิด ภาษาอังกฤษ
พฤหัสบดี 1930 น อยู่อย่างไม่เมา ปิด ภาษาอังกฤษ
ศุกร์ 1700 น กลับสู่พื้นฐาน ปิด ภาษาอังกฤษ
ศุกร์ 1900 น 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ ปิด ภาษาฟินแลนด์
เสาร์ 1200 น หัวข้ออภิปราย ปิด ภาษาอังกฤษ
เสาร์ 1600 น หัวข้ออภิปราย เปิด ภาษาเยอรมัน
เสาร์ 1930 น เรียนรู้ในหนังสือ Big Book ของ เอเอ ปิด ภาษาอังกฤษ