ธรรมเนียม 12 ข้อ

 1.  สวัสดิการส่วนรวมมีความสำคัญที่สุดและต้องมาก่อน การรักษาเป็นรายบุคคล จะพึ่งพาความสามัคคีของกลุ่ม
 2.  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม ผู้ทรงอำนาจสูงสุดมีหนึ่งเดียวคือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ มีเมตตา ท่านจะแสดงตนต่อสามัญสำนึกของกลุ่ม ผู้นำกลุ่มเป็นเพียงผู้รับใช้ท่านเท่านั้น เขาเหล่านั้นไม่ได้ปกครองกลุ่ม
 3.  คุณสมบัติข้อเดียวที่จะทำให้เป็สมาชิก เอ.เอ. ทั้งหมด
 4.  กลุ่ม เอ.เอ. แต่ละกลุ่มอิสระจากกันยกเว้นในกรณีที่จะมีผลกระทบต่อกลุ่ม เอ.เอ. กลุ่มอื่นหรือต่อ เอ.เอ. ทั้งหมด
 5.  แต่ละกลุ่มมีวัตถุประสงค์หลักเดียวกันคือ สืบทอดข้อมูลวิธีรักษาตัวสู่ผู้ติดสุราที่ ยังทุกข์ทรมานอยู่
 6. กลุ่ม เอ.เอ. จะต้องไม่แสดงความเห็นชอบเข้าข้างหรือให้ผู้อื่นยืมชื่อไปใช้ ไม่ ว่าจะเป็นกลุ่มหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับเรา หรือกลุ่มบุคคลภายนอก เนื่องจากปัญหา เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆทรัพย์สิน และความมีหน้าตาจะมาทำกลุ่มของเราเบี่ยงเบนไปจาก วัตถุประสงค์หลักของกลุ่ม
 7. กลุ่ม เอ.เอ. ทุกกลุ่มจะต้องพึ่งพาตนเองได้โดยสมบูรณ์ไม่รับบริจาคจาก ภายนอก
 8. กลุ่มผู้ติดสุรานิรนามจะต้องคงลักษณะการรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการเอาไว้ แต่ที่ศูนย์บริการของเรา อาจว่าจ้างพนักงานพิเศษได้
 9. กลุ่ม เอ.เอ. จะไม่มีการก่อตั้งอย่างเป็นทางการ แต่เราอาจตั้งคณะกรรมการ หรือกรรมาธิการที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการแก่บุคคลที่เราช่วยเหลือ
 10. กลุ่ม เอ.เอ. ไม่มีความคิดเห็นในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราดังนั้นชื่อของกลุ่ม ไม่ควรถูกกล่าวอ้างในเหตุขัดแย้งใด ๆ
 11. นโยบายประชาสัมพันธ์ของเราเป็นการดึงดูดความสนใจไม่ใช่การส่งเสริม การขาย เราจะต้องคงความเป็นนิรนามไว้ตลอดเวลาเมื่อติดต่อกับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรศัพท์
 12. สถานะการเป็น “นิรนาม” เป็นพื้นฐานสำคัญทางจิตใจของธรรมเนียมทั้งหมด ของเรา เป็นสิ่งที่เตือนให้เราให้ความสำคัญต่อหลักการมากกว่าตัวบุคคล

Copyright © by A.A. World Services, Inc.., reprinted with permission.

 

AA ข้อมูลภาษาไทย

Announcements

Due to Songkran the Cha Cha Group will not meet on Saturday 13 April, Sunday 14 April or Monday 15 April.   Cha Cha
will resume normal schedule on Wednesday 17 April.
 
Jomtienin Päiväryhmä 1.11 - 29.2 Välisenä Aikana Group meeting will resume in November. This a seasonal occurrence.
 
The Nang Rong Group has moved from the Hospital to Nang Rong District Public Health Office. https://goo.gl/maps/Jb5jVUm8rh42 
 
9th Annual Chiang Mai AA Roundup
JOY OF GOOD LIVING
Dec. 6,7,8 2019
Chiang Mai YMCA Hotel
Information: Ked(Thai) 095 446 7501   Peter(Eng.) 082 180 3620
Room Reservation: YMCA Hotel 053 221 819-20
 
 
Asian Roundups and Conventions listed under Events Tab with flyers

 

New Printed Schedule Update as of  Feb 2018 - Download from Resources Menu Tab

 

 Hosted by Pantheon with our thanks.