ประชุม

ภูมิภาค: ภาคกลาง
วัน เวลา ชื่อกลุ่ม ประเภท เปิด / ปิด ภาษา
ศุกร์ 1000 น บ้านโป่ง หัวข้ออภิปราย เปิด ภาษาไทย
ภูมิภาค: ภาคเหนือ
วัน เวลา ชื่อกลุ่ม ประเภท เปิด / ปิด ภาษา
กรุณาติดต่อ กรุณาติดต่อ โรงพยาบาล เวียงหนองล่อง 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ เปิด ภาษาไทย
อังคาร 1330 น โรงพยาบาลสวนปรุง 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ เปิด ภาษาไทย
พฤหัสบดี 1900 น เอเอ แม่สอด ผู้นำเป็นผู้เลือก เปิด ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
วัน เวลา ชื่อกลุ่ม ประเภท เปิด / ปิด ภาษา
อังคาร 1000 น กลุ่มนางรอง​เอเอ เรียนรู้ในหนังสือ Big Book ของ เอเอ เปิด ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย
อังคาร 1500 น ขอนแก่น 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ เปิด ภาษาไทย
พุธ 1500 น ขอนแก่น 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ เปิด ภาษาไทย
พฤหัสบดี 1500 น ขอนแก่น กลับสู่พื้นฐาน เปิด ภาษาไทย
ศุกร์ 1500 น ขอนแก่น อยู่อย่างไม่เมา เปิด ภาษาไทย
ภูมิภาค: ภาคใต้
วัน เวลา ชื่อกลุ่ม ประเภท เปิด / ปิด ภาษา
กรุณาติดต่อ กรุณาติดต่อ กลุ่มภูเก็ต ผู้นำเป็นผู้เลือก เปิด ภาษาไทย