ธรรมเนียม 12 ข้อ

 1.  สวัสดิการส่วนรวมมีความสำคัญที่สุดและต้องมาก่อน การรักษาเป็นรายบุคคล จะพึ่งพาความสามัคคีของกลุ่ม
 2.  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม ผู้ทรงอำนาจสูงสุดมีหนึ่งเดียวคือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ มีเมตตา ท่านจะแสดงตนต่อสามัญสำนึกของกลุ่ม ผู้นำกลุ่มเป็นเพียงผู้รับใช้ท่านเท่านั้น เขาเหล่านั้นไม่ได้ปกครองกลุ่ม
 3.  คุณสมบัติข้อเดียวที่จะทำให้เป็สมาชิก เอ.เอ. ทั้งหมด
 4.  กลุ่ม เอ.เอ. แต่ละกลุ่มอิสระจากกันยกเว้นในกรณีที่จะมีผลกระทบต่อกลุ่ม เอ.เอ. กลุ่มอื่นหรือต่อ เอ.เอ. ทั้งหมด
 5.  แต่ละกลุ่มมีวัตถุประสงค์หลักเดียวกันคือ สืบทอดข้อมูลวิธีรักษาตัวสู่ผู้ติดสุราที่ ยังทุกข์ทรมานอยู่
 6. กลุ่ม เอ.เอ. จะต้องไม่แสดงความเห็นชอบเข้าข้างหรือให้ผู้อื่นยืมชื่อไปใช้ ไม่ ว่าจะเป็นกลุ่มหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับเรา หรือกลุ่มบุคคลภายนอก เนื่องจากปัญหา เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆทรัพย์สิน และความมีหน้าตาจะมาทำกลุ่มของเราเบี่ยงเบนไปจาก วัตถุประสงค์หลักของกลุ่ม
 7. กลุ่ม เอ.เอ. ทุกกลุ่มจะต้องพึ่งพาตนเองได้โดยสมบูรณ์ไม่รับบริจาคจาก ภายนอก
 8. กลุ่มผู้ติดสุรานิรนามจะต้องคงลักษณะการรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการเอาไว้ แต่ที่ศูนย์บริการของเรา อาจว่าจ้างพนักงานพิเศษได้
 9. กลุ่ม เอ.เอ. จะไม่มีการก่อตั้งอย่างเป็นทางการ แต่เราอาจตั้งคณะกรรมการ หรือกรรมาธิการที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการแก่บุคคลที่เราช่วยเหลือ
 10. กลุ่ม เอ.เอ. ไม่มีความคิดเห็นในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราดังนั้นชื่อของกลุ่ม ไม่ควรถูกกล่าวอ้างในเหตุขัดแย้งใด ๆ
 11. นโยบายประชาสัมพันธ์ของเราเป็นการดึงดูดความสนใจไม่ใช่การส่งเสริม การขาย เราจะต้องคงความเป็นนิรนามไว้ตลอดเวลาเมื่อติดต่อกับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรศัพท์
 12. สถานะการเป็น “นิรนาม” เป็นพื้นฐานสำคัญทางจิตใจของธรรมเนียมทั้งหมด ของเรา เป็นสิ่งที่เตือนให้เราให้ความสำคัญต่อหลักการมากกว่าตัวบุคคล

Copyright © by A.A. World Services, Inc.., reprinted with permission.

 

AA ข้อมูลภาษาไทย

Announcements

The Thai Language 12x12 is now available
 
Jomtienin Päiväryhmä 1.11 - 29.2 Välisenä Aikana Group meeting will start up on 2-November.
 
9th Annual Chiang Mai AA Roundup
JOY OF GOOD LIVING
Dec. 6,7,8 2019
Chiang Mai YMCA Hotel
Information: Ked(Thai) 095 446 7501   Peter(Eng.) 082 180 3620
Eng language flyer
Room Reservation: YMCA Hotel 053 221 819
 
The 2020 Pattaya, Thailand AA Roundup
"20/20, A Vision For You"
February 21-23, 2020
The A-1 Royal Cruise Hotel - Pattaya, Thailand
Information: Ben 092 415 7376
 
 
Asian Roundups and Conventions listed under Events Tab with flyers

 

New Printed Schedule Update as of  Oct 2019 - Download from Resources Menu Tab

 

 Hosted by Pantheon with our thanks.